Visualització de contingut web

Sol·licitud de certificat per a l'excepció de taxa per ocupació de béns de domini

Segons el que s'estableix en l'article 13.1-1 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de taxes, les condicions per a l'excepció de la taxa per ocupació de béns de domini són que l'ocupació, l'ús comú especial o l'ús privatiu dels béns de domini públic autonòmic, porten aparellats el desplegament o explotació d'una xarxa pública de telecomunicacions que permeta oferir serveis de banda ampla alineats amb els objectius estratègics de la Generalitat en aquest àmbit.

Poden sol·licitar-ho els operadors de telecomunicacions degudament habilitats, conforme al que s'estableix en els articles 6 i 7 de la Llei 11/2022, de 28 de juny, General de Telecomunicacions, que realitzen o prevegen realitzar obres o instal·lacions per al desplegament o explotació d'una xarxa pública de telecomunicacions que permeta oferir serveis de banda ampla i que impliquen l'ocupació o l'ús de béns de domini públic de la Generalitat: