Visualització de contingut web

Paper de les Entitats Locals

Les xarxes de comunicacions electròniques estan suportades sobre infraestructures físiques que es despleguen sobre el territori. És per això que les entitats locals juguen un paper fonamental en el desplegament d'aquestes.

L'article 49 de la Llei 11/2022, de 28 de juny, General de Telecomunicacions, determina que les xarxes públiques de comunicacions electròniques i recursos associats coadjuven a la consecució d'una fi d'interés general, constitueixen equipament de caràcter bàsic, i que la seua instal·lació i desplegament constitueixen obres d'interés general.

Així mateix, la Llei indica que les Administracions públiques estan obligades a col·laborar per a facilitar els desplegaments dels operadors.

A més, la Llei atorga el dret als operadors a l'ocupació del domini privat i domini públic en la mesura en què això siga necessari per a l'establiment de la xarxa pública de comunicacions electròniques de què es tracte (article 44-46 de la Llei).

La Llei també estableix una sèrie de disposicions que les entitats locals han de tindre en compte en la planificació urbanística o del territori de les quals són titulars.

Així, quan una Administració pública tinga prevista l'aprovació d'algun instrument de planificació territorial o urbanística que afecten el desplegament de les xarxes públiques de comunicacions electròniques, és necessari que tinga en compte que ha de recaptar l'oportú informe del Ministeri per a la Transformació Digital i de la Funció Pública.

Igualment, si l'Administració pública considera oportú prendre mesures que impedisquen o paralitzen la instal·lació d'infraestructures de xarxes de comunicacions electròniques (per exemple, no atorgament d'una llicència per a poder desplegar-la, ordre de retirada d'una infraestructura, ordre de detindre la prestació de serveis, etc.), deu també, amb caràcter previ, recaptar el preceptiu informe del Ministeri.

El Ministeri posa a la disposició de les Administracions públiques una bústia de correu electrònic per a resoldre dubtes: teleco.urbanisme@economia.gob.es.

Cal tindre en compte que la Llei preveu una reducció de càrregues administratives al desplegament de xarxes de comunicacions electròniques. Aquesta reducció de càrregues administratives s'ha traduït principalment en una possible substitució de la sol·licitud de llicència municipal per la presentació d'una declaració responsable.

Per a determinar quan és necessària llicència i quan és suficient una declaració responsable cal distingir entre 2 casos:

  • La instal·lació d'estacions o infraestructures radioelèctriques utilitzades per a la prestació de serveis de comunicacions electròniques disponibles per al públic, la superfície dels quals no siga superior a 300 metres quadrats, que no tinguen impacte en el patrimoni històric-artístic o en l'ús privatiu i ocupació dels béns de domini públic: no podrà exigir-se l'obtenció de llicència prèvia d'instal·lacions, de funcionament, d'activitat o canvi de titularitat, ni altres de classe similar o anàlogues (això inclou tots els procediments de control ambiental). Tampoc serà exigible llicència o autorització prèvia per a la realització de les obres lligades al condicionament dels locals quan no requerisquen de la redacció d'un projecte d'obra.
  • La resta d'instal·lacions de xarxes públiques de comunicacions electròniques o d'estacions radioelèctriques en domini privat: no podrà exigir-se l'obtenció de llicència o autorització prèvia d'instal·lacions, de funcionament o d'activitat, o de caràcter mediambiental, ni altres llicències o aprovacions de classe similar o anàlogues que subjecten a prèvia autorització aquesta instal·lació, en el cas que l'operador haja presentat a l'administració pública competent per a l'atorgament de la llicència o autorització un pla de desplegament o instal·lació de xarxa de comunicacions electròniques (El pla de desplegament s'entendrà aprovat si, transcorreguts dos mesos des de la seua presentació, l'administració pública competent no ha dictat resolució expressa).

D'altra banda, el Reial decret 330/2016, de 9 de setembre, relatiu a mesures per a reduir el cost del desplegament de les xarxes de comunicacions electròniques d'alta velocitat, en el seu article 9, indica que: "Les Administracions Públiques hauran de publicar en la seua pàgina web tota la informació relativa a les condicions i procediments aplicables per a la instal·lació i desplegament de xarxes públiques de comunicacions electròniques i els seus recursos associats".

El PIU (Punt d'Informació Únic, portal desenvolupat pel Ministeri per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, el propòsit de la qual és facilitar els desplegaments de xarxes, simplificant l'accés a la informació necessària per a això) centralitza les URLs de les diferents Administracions Públiques en les quals estaria publicada aqueixa informació, de manera que els operadors de comunicacions electròniques puguen accedir a la mateixa si així ho desitgen:

En la web del Ministeri per a la Transformació Digital i de la Funció Pública es troba més informació respecte a tràmits urbanístics i desplegament de xarxes:

Per a qualsevol dubte o comentari contactar a través de l'apartat: