Visualització de contingut web

Ocupació del domini públic

La Llei 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicacions, que es dicta a l'empara de la competència exclusiva estatal en matèria de telecomunicacions, regula l'ocupació del domini públic per les xarxes de comunicacions electròniques.

Segons el que s'estableix en l'article 45 d'aquesta Llei, els operadors tindran dret a l'ocupació del domini públic necessari per a l'establiment d'una xarxa pública de comunicacions electròniques.

La llei també assenyala l'obligació de que la normativa dictada per qualsevol Administració Pública que afecte el desplegament de xarxes públiques de comunicacions electròniques deurà, en tot cas, reconéixer el dret d'ocupació del domini públic.

Així mateix, tota Administració Pública ha d'atindre's a l'indicat en l'article 49.6.b de la Llei, en el sentit que està obligada a establir un procediment ràpid, senzill, eficient i no discriminatori de resolució de les sol·licituds d'ocupació, que no podrà excedir de quatre mesos comptats a partir de la presentació de la sol·licitud.

Cal tindre en compte La Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes estableix una taxa per l'ocupació del domini públic. No obstant això, no s'exigirà aquesta taxa quan l'ús comú especial o l'ús privatiu dels béns de domini públic autonòmic porten aparellats el desplegament o explotació d'una xarxa pública de telecomunicacions que permeta oferir serveis de banda ampla, sempre que així se certifique prèviament per l'òrgan de la Generalitat competent en matèria de telecomunicacions.