Visualització de contingut web

Ocupació del domini públic

La Llei 11/2022, de 28 de juny, General de Telecomunicacions, que es dicta a l'empara de la competència exclusiva estatal en matèria de telecomunicacions, regula l'ocupació del domini públic per les xarxes de comunicacions electròniques.

Segons el que s'estableix en l'article 45 d'aquesta Llei, els operadors tindran dret a l'ocupació del domini públic necessari per a l'establiment d'una xarxa pública de comunicacions electròniques.

La llei també assenyala l'obligació que la normativa dictada per qualsevol Administració Pública que afecte el desplegament de xarxes públiques de comunicacions electròniques deurà, en tot cas, reconéixer el dret d'ocupació del domini públic.

Així mateix, tota Administració Pública ha d'atindre's a l'indicat en l'article 49.6.b de la Llei, en el sentit que està obligada a establir un procediment ràpid, senzill, eficient i no discriminatori de resolució de les sol·licituds d'ocupació, que no podrà excedir de quatre mesos comptats a partir de la presentació de la sol·licitud.