Visualització de contingut web

Iniciatives públiques per a l'extensió de la banda ampla

Segons a l'article 2.1 de la Llei 11/2022, de 28 de juny, General de Telecomunicacions, les telecomunicacions són serveis d'interés general que es presten en règim de lliure competència.

Això és, no tenen caràcter de servei públic, excepte en determinats casos establits en l'article 4 d'aqueixa mateixa Llei (fonamentalment per raons de seguretat pública, protecció Civil i Defensa) i en el cas de la prestació de l'anomenat servei universal. Així doncs, les Administracions Públiques garantiran que tots els ciutadans tinguen dret al servei universal, que tenen les característiques establides en l'article 37 de la Llei de Telecomunicacions (inclou accés a Internet de 10 Mbps).

No obstant això, l'accés a les xarxes de banda ampla (més de 30 Mbps) no constitueix un servei públic. Es tracta d'un servei que ha de prestar-se en règim de lliure competència pels operadors de telecomunicacions.

En el cas d'operadors controlats directament o indirectament per administracions públiques, el servei es prestarà donant compliment al principi d'inversor privat (obtenció de rendibilitat), amb la deguda separació de comptes, d'acord amb els principis de neutralitat, transparència, no distorsió de la competència i no discriminació, i complint amb la normativa sobre ajudes d'Estat a què es refereixen els articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea.

En aquest context, el paper de les Administracions Públiques està molt limitat. No obstant això, la normativa europea sobre ajudes d'Estat permet donar ajudes a operadors de telecomunicacions per a desenvolupar xarxes en determinats casos. Concretament, l'article 52 del Reglament (UE) Núm. 651/2014 de la Comissió de 17 de juny de 2014 pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat, permet ajudes al desenvolupament de banda ampla sobre la base d'un procediment de selecció competitiva en aquelles zones en les quals no hi haja cobertura de 30 Mbps.

  • Tenint en compte aquest marc jurídic, el Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital va desenvolupar un programa per a concedir ajudes a operadors per al desplegament de banda ampla en zona sense cobertura adequada ni previsions per a la seua dotació en els pròxims tres anys, el UNICO - banda ampla.
  • D'altra banda, d'acord amb l'article 51 de la Llei de Telecomunicacions, les entitats locals, quan escometen projectes d'urbanització haurà de preveure la instal·lació d'infraestructura d'obra civil per a facilitar la instal·lació i explotació de les xarxes públiques de comunicacions que posteriorment es posaran a la disposició dels operadors interessats en condicions d'igualtat, transparència i no discriminació. Les ajudes de l'IVACE per a cobertura en parcs empresarials es basen en aquesta premissa.
  • A més, Red.es compta amb una línia per a la concessió directa de subvencions per a la contractació de serveis d'accés de banda ampla fixa d'alta velocitat a 30 Mbits per segon en llocs on no existisca l'accés a la banda ampla fixa d'almenys 10 Mbits. Ajudes Red.es
  • Finalment, la Comissió Europea també permet ajudes al desplegament de banda ampla a través del seu programa Wifi4EU i al desenvolupament de xarxes transfrontereres mitjançant el seu programa Conecting Europe Facility.

Cal assenyalar que les Administracions Públiques poden desenvolupar i operar xarxes per a l'autoprestació de serveis de banda ampla (per exemple, per a donar servei a una escola, Ajuntament, etc.). No obstant això, la utilització de la capacitat excedentària d'aqueixa xarxa per a prestar servei al públic està subjecta al principi d'inversor privat i requereix, en general, d'autorització de la Comissió Europea, en compliment de la normativa sobre ajudes d'Estat.