Visualització de contingut web

Importància de la banda ampla

Les xarxes de banda ampla són aquelles que permeten a l'usuari disposar d'una connexió de dades permanent i de capacitat de transmissió elevada.

El desplegament de les infraestructures d'accés de banda ampla és un dels principals objectius polítics i estratègics per als pròxims anys, tant a nivell europeu, com a nacional i de Comunitat Autònoma.

Millorant la connectivitat de la població mitjançant serveis de banda ampla, es contribueix d'una banda a la reducció de la bretxa digital en les zones rurals i, d'altra banda, a fer front al repte demogràfic mitjançant el foment de noves activitats econòmiques, capaces d'atraure i mantindre habitants en zones despoblades. Així mateix, es promou el desenvolupament sostenible afavorint la realització telemàtica de tràmits de manera accessible i evitant desplaçaments, la qual cosa redunda en una major eficiència.

Encara que la situació actual del desplegament de xarxes de banda ampla a la Comunitat Valenciana és bona respecte a la mitjana nacional i europea, si es fa una anàlisi territorial, la situació és molt diferent en les zones rurals i d'interior respecte als municipis de més de 5.000 habitants i en zones costaneres. Així mateix, la cobertura en àrees d'activitat econòmica com els polígons industrials és relativament baixa.

Aquest dèficit de cobertura es deu al fet que en un mercat liberalitzat com el de les telecomunicacions, les inversions es concentren en zones en la qual els operadors poden obtindre una certa rendibilitat, zones típicament caracteritzades per una alta demanda i una elevada concentració d'usuaris potencials.

Per això, es fa necessària la intervenció pública. Per a ampliar la cobertura de banda ampla en aqueixes zones on els operadors no tenen suficient incentiu per a invertir. No obstant això, l'actuació de l'Administració està restringida al marc jurídic establit per la legislació europea sobre Ajudes d'Estat i corresponent legislació nacional.